Back

Panchmukhi (Five Headed) Hanuman , Karnataka ;18th century.H.12cm.