Back

Four Armed Durga Mahishasuramardini, Himachal Pradesh ;14th century.H.18 cm.