Back

Panchmukhi (Five Headed) Hanuman, Karnataka; 18th century. H. 12 cm.