Back

Four-armed Durga Mahishasuramardini, Himachal Pradesh; 14th century. H. 18 cm.